Initiativ for etisk handel

Vedtekter

Initiativ for etisk handel (IEH)s vedtekter ble sist oppdatert i forbindelse med Årsmøtet 26 april 2016.

Vedtekter for
Initiativ for etisk handel (IEH)

§ 1. Initiativ for etisk handel (IEH)

IEH er en medlemsorganisasjon stiftet av Coop Norge, Hovedorganisasjonen Virke, Kirkens Nødhjelp og Landsorganisasjonen i Norge (LO).

§ 2. Formål

IEHs formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. Dette gjøres ved å:

1. Styrke oppslutningen om etisk handel.

2. Styrke medlemmenes arbeid med etisk handel.

Intensjonene og målsettingene i IEHs arbeid, samt medlemmenes forpliktelser er beskrevet i IEHs Prinsipperklæring.

§ 3. Medlemskap og kontingent

IEHs medlemmer er bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser. IEHs styre innvilger søknad om medlemskap. Styret fastsetter medlemskontingenten som er differensiert etter medlemmenes størrelse og type. Styret kan ekskludere medlemmer i henhold til § 8. Styret informerer årsmøtet om eventuelle eksklusjoner og avslåtte medlemssøknader i anonymisert form.

§ 4. Årsmøtet

Årsmøtet er IEHs høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styreleder innkaller til og leder årsmøtet.  Innkalling sendes medlemmene minst seks uker før årsmøtet. Innkomne forslag må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Årsmøtedokumenter sendes ut senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet treffer beslutninger med alminnelig flertall blant de frammøtte medlemmer. Endring av Vedtekter og Prinsipperklæring krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmer. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet.

§ 4.1. Årsmøtet behandler:

•              Godkjenning av innkalling og dagsorden

•              Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning

•              Vedtektsendringer

•              Endringer av ”Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH)”

•              Innkomne forslag

•              Valg av: 1) Styrets leder, 2) Styremedlemmer, 3) Valgkomité, og 4) Revisor

§ 4.2. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret beslutter det eller når minst en tredel av medlemmene krever det. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Sakspapirer sendes ut senest en uke før ekstraordinært årsmøte.

§ 5. Styret

§ 5.1. Styrets sammensetning

IEHs styre skal ivareta IEHs flerpartsnatur ved at bedrifter, fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner er representert i styret. Sammensetningen skal i størst mulig grad gjenspeile IEHs medlemsmasse.

IEHs stiftere har rett til å være representert i styret, såfremt de også er medlemmer i IEH.

Styret består av ni medlemmer, åtte velges av årsmøtet og ett fast, samt varamedlem, velges av og blant IEHs ansatte. Varamedlemmene skal representere de samme sektorene som styremedlemmene. Alle medlemmer velges for to år av gangen.

Styrets medlemmer kan, uavhengig av rolle i styret, ha en funksjonstid på maksimalt seks sammenhengende år. Etter å ha vært ute av styret i minst 2 år kan man velges på ny.

Styret velger nestleder blant styrets medlemmer.

Styret innkalles av styrets leder i samarbeid med sekretariatet med minst en ukes varsel. Styremøter holdes når styret beslutter det, eller når minst tre av styremedlemmene krever det.

§ 5.2. Styrets oppgaver

  • Styret er ansvarlig for forvaltningen av IEH, og skal sørge for forsvarlig organisering. Styret er ansvarlig for at IEHs virksomhet skjer i henhold formålet, beskrevet i § 2, og rapporterer til årsmøtet.
  • Styret ansetter daglig leder, vedtar budsjett og fastsetter kontingent. 

§ 5.3. Vedtak i styret

Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 5.4. Fratredelse

Et styremedlem har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute dersom det foreligger særlige grunner.

Opphører vervet før tjenestetiden er over, og det ikke finnes varamedlem, skal styret sørge for valg av nytt medlem for resten av perioden. Dersom styreleder trer tilbake velger styret ny styreleder blant de resterende representantene.

§ 5.5. Representasjon utad

Firma tegnes av styrets leder sammen med daglig leder. 

§ 6. Valgkomité

Valgkomiteen innstiller til valg av styreleder, årsmøtevalgte styre‐ og varamedlemmer og revisor.

Valgkomiteen og valgkomiteens leder velges av årsmøtet, etter innstilling fra styret. Valgkomiteen består av tre representanter, hvorav en fra IEHs stiftere.

§ 7. Daglig leder

Daglig leders ansvar er å sørge for at sekretariatet ivaretar IEHs daglige virksomhet i henhold til formålet, beskrevet i § 2. Daglig leder rapporterer til styret og deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett.

§ 8. Eksklusjon

Medlemmer som grovt eller vedvarende opptrer i strid med sine forpliktelser beskrevet i ”Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH)” kan ekskluderes av styret. Vedtaket kan ankes til IEHs årsmøte med samme frister for fremme av saken som for øvrige årsmøtesaker.

§ 9. Oppløsning

Årsmøtet kan fatte vedtak om oppløsning dersom minst halvparten av medlemmene er tilstede i møtet eller representert ved fullmakt. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning må bekreftes i ekstraordinært årsmøte, sammenkalt tidligst to måneder etter at oppløsningsvedtaket er fattet. Det skal i samme møte velges et avviklingsstyre. Avviklingsstyret skal se til at eventuelle midler fordeles til tiltak som fremmer IEHs formål som formulert i § 2.

§ 10. Revisjon

IEHs årsregnskap skal revideres av den revisor årsmøtet velger til oppgaven. Revisjonsberetningen forelegges årsmøtet.