Etisk handel Norge

Vil ha smartere, mer effektive og profesjonelle innkjøp

Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser er lansert. Næringsministeren mener vi må bruke offentlige midler mer effektivt, og gjennom anskaffelser bidra til å løse samfunnsutfordringer vi står overfor. Etisk handel Norge er nevnt flere ganger i meldingen.

Offentlig sektor er Norges største kunde og bruker 500 milliarder kroner hvert år på innkjøp. Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at det offentlige bruker fellesskapets midler best mulig. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fremhevet hvordan offentlige anskaffelser kan fremme innovasjon og grønne løsninger, og at menneskerettigheter er viktig i risikoanskaffelser.

Sosialt ansvar

Regjeringen har definert to tiltak innenfor området menneskerettigheter:

  • Integrere ivaretakelsen av sosialt ansvar i veiledning om anskaffelser hvor det er høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
  • Bidra til bevisstgjøring om sosialt ansvar i relevante nettverk for innkjøpere.


Meldingen viser til at «Det å stille gode krav til sosialt ansvar, vite hvordan de skal følges opp osv., krever en kompetanse som de færreste oppdragsgivere besitter». Næringsministeren var klar på at de vil bruke det etablerte virkemiddelapparatet, slik som Difi, KS og NHOs Leverandørutviklingsprogrammet, men slik vi leser meldingen blir kompetansemiljøer som Etisk handel Norge viktig i gjennomføringen av meldingen.

I meldingen står det: «Initiativ for etisk handel (IEH) har i sitt innspill til meldingen pekt på behovet for koordinert innsats og samarbeid. Norge har, sammenlignet med andre europeiske land, kommet langt når det gjelder både å utvikle verktøy og samordning blant oppdragsgiverne på dette feltet. Det er viktig at norske innkjøpere deler kompetanse og erfaringer, og på den måten reduserer sjansen for at den samme jobben gjøres flere ganger. Dette kan bestå av koordinering av prioriterte anskaffelser, felles kontraktsoppfølging og deling av metoder og informasjon. Difi er til stede i flere innkjøpsnettverk hvor dette vil være et tema, og IEH arbeider med utviklingen av en samarbeidsmodell for ivaretakelse av etiske krav».

Samarbeidsprosjekt for oppdragsgivere

 Etisk handel Norge representerer landets fremste miljø og nettverk på offentlige anskaffelser og menneskerettigheter. I 2018 ble et forprosjekt om samordning og koordinering av offentlige anskaffelser utformet i samarbeid med en ekspertgruppe. Forprosjektet trekkes spesielt frem:

IEH arbeider med et prosjekt som har som formål å etablere et koordinert samarbeid mellom oppdragsgivere. Prosjektet bygger på at oppdragsgivere arbeider i team om ivaretakelse av etiske krav innenfor visse nærmere bestemte kategoriområder. Teamene skal gjennomføre risikoanalyser av antatt utsatte produkter innenfor sin kategori, og på bakgrunn av dette utarbeide og gjennomføre tiltak for kontraktsoppfølging. IEH forutsetter at teamene skal bruke standardiserte prosesser, maler og verktøy, og at de vil støtte seg på IEHs kompetanse og ressurser.

Etisk handel Norge vil være aktive i høringen med deltakelse i Stortinget og skriftlig innspill. Vil du lese mer, se kapittel 12. Mer sosialt ansvar

Initiativ for etisk handel (IEH) har endret navn til Etisk handel Norge.