Initiativ for etisk handel

IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring

05.03, 10.04 og 28.05
Kl. 09:00-15:00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Reidun Blehr Lankan
reidun@etiskhandel.no
99609593

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden.

Kart: ITUC Global Rights Index 2017

Workshopene bygger på hverandre, og det forventes at deltakerne er med på alle tre delene. Dersom virksomheten har flere ansatte som er involvert i etisk handel arbeidet anbefales det at disse deltar sammen. Mellom hver workshop skal deltakerne gjøre selvstendig arbeid med risikokartlegging for egen virksomhet, med bistand fra IEHs rådgivere.

Målgruppe

CSR- og etisk handelsansvarlige, ansvarlige for leverandørkjedeoppfølging, innkjøpere, og andre stillingsfunksjoner som bør ha kunnskap om operative oppgaver knyttet etisk handel arbeidet i organisasjonen.

Kursinnhold 

Workshop 1

 • Næringslivets ansvar for menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon
 • Introduksjon til aktsomhetsvurderinger
 • Interessenters rolle i kartlegging og forbedringsarbeid
 • Overordnet risikokartlegging

Workshop 2

 • Kartlegging av faktiske brudd på CoC i leverandørkjeden
 • Iverksette systemer for å forebygge og begrense brudd og risiko for brudd

Workshop 3

 • Hvordan rette opp brudd på CoC
 • Hvordan styrke egen påvirkningsmulighet
 • KPIer for effektiv risikohåndtering og forbedringsarbeid

Hver workshop består av faglig innledning fra IEH og praktiske gruppeoppgaver. Hjemmeoppgaver mellom hver workshop for å implementere innhold fra workshopene i egen virksomhet. 

Læringsmål

Etter endt workshopserie skal du;

 • Forstå hva næringslivets ansvar for menneskerettigheter, miljø og korrupsjon innebærer
 • Kunne foreta aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter, miljø og korrupsjon i leverandørkjeden, med utganspunkt i CoC/retningslinjer for etisk handel. Herunder:
  • Identifisere og involvere relevante interessenter
  • Identifisere risiko for negativ påvirkning
  • Identifisere faktisk negativ påvirkning
  • Vurdere og prioritere mest alvorlig risiko og negativ påvirkning for videre håndtering
  • Iverksette egnede tiltak for å forebygge og begrense risiko
 • Rette opp negativ påvirkning
 • Kunne vurdere og styrke egen virksomhets påvirkningsmulighet
 • Vurdere ulike former for klagemekanismer
 • Kunne benytte KPIer for å måle effekten av aktsomhetsvurderingen

Forkunnskaper/krav til deltakelse

Deltakere skal ha gjennomført IEHs innføringskurs i etisk handel eller lignende. Virksomheten skal ha vedtatt og formidlet sine etiske retningslinjer til alle 1.ledds leverandører. Deltakere må også ha satt seg godt inn i informasjon om de ulike delene av CoC på IEHs nettsider.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kr 2.900 per person (IEH medlemmer), kr 9900 for ikke-medlemmer. Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Tidligere deltakere om kurset

En skikkelig øyeåpner! Viktig kurs for å få en bedre oversikt på problemstillingen i de landene vi opererer i.

Nyttig og effektivt kurs - veldig bra å få hjelp til å prioritere!

Kjempenyttig å komme sammen med andre for å diskutere felles problemstillinger!