Initiativ for etisk handel

IEH gratulerer ny regjering

- Vi er spesielt glad for at regjeringen oppretter en utviklings- og bistandsministerpost samtidig som vi ber Regjeringen i mye større grad om å støtte de virksomhetene som gir arbeiderne anstendige levevilkår i lavkostland, sier daglig leder Heidi Furustøl.

Ifølge regjeringsplattformen (Jeløya-erklæringen) er Utviklings- og bistandsminister Nikolai Astrup forpliktet til å bruke menneskerettigheter og handel som sentrale virkemidler for å løfte enda flere ut av ekstrem fattigdom. - Men her må Astrup få bistand (!) av sin kollega næringsminister Torbjørn Røe Isaksen slik at hele norsk næringsliv fremmer menneskerettigheter, nulltoleranse for korrupsjon og miljøhensyn. Det er satt et kunstig skille mellom utviklings- og næringspolitikken. Handel er i sitt vesen global med utveksling av varer og tjenester på tvers av landegrensene fortsetter Furustøl.  Vi vil derfor understreke at næringslivet har enorm påvirkning på utvikling i lavkostland, både gjennom sine direkteinvesteringer, og gjennom sine leverandørkjeder. Det er derfor viktig at Regjeringen støtter de bedriftene som skaper jobber som gir arbeiderne anstendige levevilkår i lavkostland. Dette vil være det mest effektive virkemiddelet når regjeringen skal «anvende bistanden slik at den utløser private ressurser, bidra til å nå bærekraftsmålene og til å skape gode arbeidsplasser i utviklingsland». I tillegg vil dette oppfylle ett av regjeringens andre gode mål, som er å bidra til næringsutvikling og jobbskaping i lavinntektsland. - At Regjeringen vil at norsk næringsliv i større grad skal bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken er en invitasjon våre medlems-bedrifter tar imot med glede, sier Furustøl. 

IEH er også fornøyd med at Regjeringen fremhever FNs bærekraftmål som sentrale for å løse vår tids største globale utfordringer. Det er betryggende at regjeringen ønsker å fortsette å spille en aktiv rolle i oppfølgingen av målene internasjonalt og i Norge. Vi vil minne om at anstendig arbeid, samt ansvarlig produksjon, forbruk og flerpartsinitiativer er svært viktige bærekraftsmål, og hvor Norge kan spille en viktig rolle. Vi hilser også velkommen den varslede gjennomgangen av det samlede apparatet som fremmer næringsinvesteringer i utlandet.

Det grønne skiftet og sirkulærøkonomi

IEH er enig med den nye regjeringen i at vi trenger et grønt skatteskift og vi ser frem til tiltak som får fart i det grønne skiftet i næringslivet. Det er også bra at regjeringen vil styrke innsatsen mot miljøkriminalitet både nasjonalt og internasjonalt og at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi, som vil redusere virksomhetenes ressursbehov og kostnader og gi innovative forretningsmodeller. Vi ser frem til Regjeringens stortingsmelding om handelsnæringen som kan være navet i en sirkulærøkonomi. Handelen har også stor påvirkningskraft for hvordan varer produseres og transporteres. IEH vil være en pådriver for at norske varer og tjenester ikke produseres av slaver eller barn og at arbeiderne har anstendig lønn og levevilkår. 

Offentlige anskaffelser

Regjeringen vil bruke offentlige anskaffelser aktivt i det grønne skiftet, og det erfarer vi at er et effektivt tiltak. Både 30 % miljøvekting, krav om nullutslippstransport og å bruke offentlige anskaffelser og regelverk for å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi vil være et effektive tiltak. Men det er like viktig at offentlige anskaffelser blir brukt til å premiere de bedriftene som etterlever internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Her har sittende regjering lagt et godt stykke arbeid, som vi håper blir videreført. Samordning og koordinering av dette arbeidet i offentlig sektor må også stå på regjeringens arbeidsplan.

Hvordan skape anstendig arbeid?

Den nye regjeringen påpeker at samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter har vært avgjørende for det gode (arbeids)livet vi har i Norge. IEH vil understreke at dette er også en av de viktigste løsningene for å skape gode arbeidsplasser i land Norge importerer varer fra. Vi håper regjeringen tar med seg denne erfaringen inn i utenriks- og utviklingspolitikken og i dialogen med andre lavkostland.

Regjeringen fokuserer på forenkling. Men i siste forenklingsrunde  - Ny regnskapslov - ble kravet om årsberetning fjernet for alle små og mellomstore foretak, og med det alle krav til rapportering på samfunnsansvar. For det første sender regjeringen et uheldig politisk signal om at samfunnsansvar ikke er viktig og for det andre, bedriftene som faktisk tar samfunnsansvar, gir bortfall av rapporteringen ingen konkurransefordel. Det er viktig at grunnverdiene i arbeidslivet består, selv om regjeringen ønsker forenkling.    

Regjeringen ønsker å styrke informasjonen til forbrukere, men vi etterlyser mer kunnskap om hvordan en vare er produsert, for eksempel gjennom etikkinformasjonsloven, som ligger til utredning i regjeringen. IEH vil følge opp denne loven og andre initiativer aktiv i tiden som kommer.