Initiativ for etisk handel

IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

27.02, 12.04 og 30.05
Kl. 09:00-15:00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden.

Kart: ITUC Global Rights Index 2017

Workshopene bygger på hverandre, og det forventes at deltakerne er med på alle tre delene. Dersom virksomheten har flere ansatte som er involvert i etisk handel arbeidet anbefales det at disse deltar sammen. Mellom hver workshop skal deltakerne gjøre selvstendig arbeid med risikokartlegging for egen virksomhet, med bistand fra IEHs rådgivere.

Målgruppe

CSR- og etisk handelsansvarlige, ansvarlige for leverandørkjedeoppfølging, innkjøpere, og andre stillingsfunksjoner som bør ha kunnskap om operative oppgaver knyttet etisk handel arbeidet i organisasjonen.

Kursinnhold 

Workshop 1

 • Næringslivets ansvar for menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon
 • Introduksjon til aktsomhetsvurderinger
 • Interessenters rolle i kartlegging og forbedringsarbeid
 • Overordnet risikokartlegging

Workshop 2

 • Kartlegging av faktiske brudd på CoC i leverandørkjeden
 • Iverksette systemer for å forebygge og begrense brudd og risiko for brudd

Workshop 3

 • Hvordan rette opp brudd på CoC
 • Hvordan styrke egen påvirkningsmulighet
 • KPIer for effektiv risikohåndtering og forbedringsarbeid

Hver workshop består av faglig innledning fra IEH og praktiske gruppeoppgaver. Hjemmeoppgaver mellom hver workshop for å implementere innhold fra workshopene i egen virksomhet. 

Læringsmål

Etter endt workshopserie skal du;

 • Forstå hva næringslivets ansvar for menneskerettigheter, miljø og korrupsjon innebærer
 • Kunne foreta aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter, miljø og korrupsjon i leverandørkjeden, med utganspunkt i CoC/retningslinjer for etisk handel. Herunder:
  • Identifisere og involvere relevante interessenter
  • Identifisere risiko for negativ påvirkning
  • Identifisere faktisk negativ påvirkning
  • Vurdere og prioritere mest alvorlig risiko og negativ påvirkning for videre håndtering
  • Iverksette egnede tiltak for å forebygge og begrense risiko
 • Rette opp negativ påvirkning
 • Kunne vurdere og styrke egen virksomhets påvirkningsmulighet
 • Vurdere ulike former for klagemekanismer
 • Kunne benytte KPIer for å måle effekten av aktsomhetsvurderingen

Forkunnskaper/krav til deltakelse

Deltakere skal ha gjennomført IEHs innføringskurs i etisk handel eller lignende. Virksomheten skal ha vedtatt og formidlet sine etiske retningslinjer til alle 1.ledds leverandører. Deltakere må også ha satt seg godt inn i informasjon om de ulike delene av CoC på IEHs nettsider.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kr 2.900 per person (kun IEH medlemmer). Avgiften inkluderer kursmateriell og servering, samt to timers rådgivining mellom hver workshop fra medlemsrådgiver i IEH. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Tidligere deltakere om kurset

Viktig kurs for å få en bedre oversikt på problemstillingen i de landene vi opererer i.

Nyttig og effektivt kurs - veldig bra å få hjelp til å prioritere!

Kjempenyttig å komme sammen med andre å diskutere felles problemstillinger!

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.