Etisk handel Norge

Verdens verste land for arbeidere

På ITUC Global Rights Index 2017 scorer Nord-Afrika og Midtøsten dårligst. Sør-Korea, Filippinene og Kasakhstan er nykommere mens Bangladesh, verdens nest største produsent av tekstil og storeksportør til Norge, er gjenganger på listen over verstinger.

 – Dette er nedslående tall og obligatorisk lesing for alle norske virksomheter med globale leverandørkjeder sier Heidi Furustøl daglig leder i Initiativ for etisk handel (IEH).

- Indeksen viser at arbeidstakerrettighetene er på vikende front. Dette betyr at stadig flere arbeidere forblir i fattigdom, stikk i strid med FNs bærekraftsmål. På bare et år har for eksempel antall land med vold mot arbeidere og fagforeningsledere økt med hele ti prosent, fra 50 til 59 land. Og i så mange som 60 prosent av landene ekskluderes arbeiderne fra grunnleggende arbeidstakerrettigheter, slik som retten til fagorganisering, kollektive forhandlinger og streikerett. At også G20 -landet Sør-Korea, et av verdens mest økonomisk utviklede land, er på ti-på-topp-listen, er sterkt foruroligende. Kravet om profitt og at vi forbrukere skal ha billigere klær overstyrer dessverre arbeidernes grunnleggende rettigheter, sier Furustøl.

De ti verste

I rapporten rangeres de ti verste landene i 2017. Her finner vi Bangladesh, Colombia, Egypt, Guatemala, Kasakhstan, Filippinene, Qatar, Sør-Korea, Tyrkia og De forente arabiske emirater. Filippinene, Sør-Korea og Kasakhstan har sluttet seg verstinglista for første gang i år.

I IEH bedriftenes medlemsrapporter for 2016, fremgår det at flere henter varer fra områder som må betegnes som risikoområder, eller «hotspots» for brudd på arbeidstakerrettigheter. Et av disse landene er Bangladesh som er på ti-på-topp lista og hvor fagforeningsledere blant annet er blitt både fengslet og drept.

Workshop om risikokartlegging av globale leverandørkjeder

 - Det er ikke dermed sagt at det forekommer brudd i bedriftenes leverandørkjeder, men høy risiko indikerer behov for å prioritere tiltak for nærmere undersøkelser. Virksomheter som operer i høyrisikoland for menneskerettighetsbrudd må derfor være ekstra varsomme. Initiativ for etisk handel, som den fremste aktøren i landet på dette feltet, tilbyr alle våre 160 medlemmer en workshopserie i tre deler, som setter bedriftene i stand til å gjøre aktsomhetsvurderinger (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

Rammeverket FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) ligger til grunn. UNGP tydeliggjør globale forventninger til arbeidslivet og at bedrifter bør forhindre og rette opp der de har størst negativ påvirkning, framholder Furustøl.

- I workshopen brukes flere anerkjente risikokilder hvorav ITUCS (International Trade Union Confederation) indeks er en av dem. Indeksen rangerer 139 land opp mot 97 indikatorer for internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter og hvordan de er beskyttet gjennom lover og praksis.

- Workshop-serien er en av grunnsteinene i IEHs opplæringsprogram. Det forventes at deltakerne er med på alle tre delene. Mellom hver workshop skal deltakerne gjøre selvstendig arbeid med risikokartlegging i egen leverandørkjede, med bistand fra IEHs rådgivere. Gjennom aktiv risikokartlegging og analyse viser bedriftene at de erkjenner at det forekommer brudd og at de ønsker å ta ansvar, avslutter Furustøl.

Du kan lese generalsekretær i ITUC (International Trade Union Confederation) Sharan Burrow, om nøkkelfunnene i ITUC Global Rights Index 2017, sin gjesteblogg her

@Suvra Kanti Das, Bangladesh

IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring

Du kan melde deg på workshopen her 

Workshop 1: Risikokartlegging og prioritering land/bransje

Faglig innledning fra IEH om metoder for risikokartlegging knyttet til menneskerettigheter og miljø. Selvstendig arbeid med virksomhetsspesifikk risikokartlegging. Presentasjon av eget arbeid og feedback fra andre workshopdeltakere og IEH.

  • Forstå sammenhengen mellom risiko for brudd på CoC og risiko for egen virksomhet
  • Kjenne til og kunne anvende kilder og metoder for kartlegging av risiko på land/bransje.
  • Kunne vurdere risiko og prioritere videre kartleggingsarbeid i leverandørkjeden.

 Workshop 2: Risikokartlegging og prioritering produsent

Faglig innledning fra IEH om prinsipper for prioritering og kartlegging av risiko hos produsenter, og muligheter og begrensninger ved ulike metoder. Deltakerne presenterer utvalgte deler av virksomhetens risikoanalyse for IEH og øvrige workshopdeltakere.

  • Kjenne til og kunne anvende metoder og verktøy for kartlegging av risiko hos produsent
  • Kunne analysere risiko og årsaker til brudd på CoC

Workshop 3: Forbedring

Faglig innledning fra IEH om forbedringsstrategier. Eksempler fra IEHs medlemsbedrifter om forbedringsarbeid i praksis. Deltakerne presenterer utvalgte deler av virksomhetens risikoanalyse for IEH og øvrige workshopdeltakere, diskusjon rundt prioriteringer og forbedringsmuligheter.

  • Kjenne til viktige strategier for forbedringsarbeid
  • Utvikle og iverksette forbedringsstrategi for egen virksomhet