Initiativ for etisk handel

Status etisk handel - Norge 2016

Rapporten «Status etisk handel – Norge 2016» er den første helhetlige rapporten om etisk handel i Norge som belyser fagfeltet grundig, ulike interessenters forventninger, hva som faktisk gjøres, aktiviteter, forbedringer og endrings potensiale.

For første gang i Norge belyses det nå hva som gjøres på feltet etisk handel, hvordan ulike interessenters forventninger samsvarer med aktiviteter, samtidig som det pekes på de mange områdene som bør forbedres eller endres.

Norge importerte varer for over 600 milliarder kroner i 2016 (SSB). Etisk handel er en forutsetning for virksomheters bidrag til bærekraftige leverandørkjeder, og derigjennom FNs bærekraftsmål. Det forplikter.

Næringslivet er avgjørende for løsningen

Siden oppstarten i 2000 har Initiativ for etisk handel (IEH) bidratt til viktig samarbeid mellom norske virksomheter. Våre medlemmer erkjenner at også norske bedrifter bidrar til dårlige arbeids- og miljøforhold gjennom sine leverandørkjeder. Enda viktigere; de ønsker å ta ansvar gjennom å respektere menneskerettighetene, unngå korrup­sjon og negativ miljøpåvirkning, i egne operasjoner og i leverandørkjeden.

Anerkjennelse av bedriftenes viktige rolle har gjort at næringslivet har fått en sentral plass i FNs bærekraftsmål. Sammen med rammeverket FNs vei­ledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og stadig tydeli­gere reguleringer i flere land, ser vi nå viktigheten av næringslivets arbeid med etisk handel. Norge fikk i januar i år en ny lov om offentlige anskaffelser med et styrket fokus på etisk handel.

Stadig flere utforsker nye muligheter

Det er en tydelig negativ sammenheng mellom bedriftenes innkjøpspraksis og de muligheter leverandørene har til å etterleve de samme bedriftenes etiske retningslinjer. Tillitten til at revisjoner skaper forbedringer har vært overvurdert. Heldigvis anerkjenner stadig flere virksomheter og organisasjoner arbeiderne som en viktig driver for å få til varig endring, og utforsker hvordan man får til forbedringer drevet av arbeiderene selv.

Sammen med IEHs erfaring siden 2000 og historier fra den virkelige verden, danner dette utgangspunktet for «Status etisk handel – Norge 2016».

Vi skal legge til rette for åpenhet for å oppnå større ansvarlighet, og vise at etisk handel er avgjørende for å ta vare på utsatte arbeidere, lokalbefolkning og miljø. Dette krever engasjert og forplik­tende samarbeid på tvers av sektorer og bransjer, og involvering av langt flere virksomheter – både private og offentlige.

«Status etisk handel – Norge 2016»

Rapporten er en del av informasjonsprosjektet «State of Ethical Trade» som Initiativ for etisk handel (IEH) og Dansk Initiativ for etisk handel (DIEH) gjør i sine respektive land. Rapporten er også et svar på IEHs strategiske mål om økt åpenhet om fremdrift og utfordringer knyttet til etisk handel, i tillegg til økt bevissthet i den offent­lige debatt.

Informasjonen i denne rapporten er basert på kartlegging av utvalgte interessenter og målgrupper for etisk handel; forbrukere, bedrifter, offentlig sektor og leverandører i produsentland. Initiativ for etisk handel (IEH) sine medlemsrapporter for arbeidet i 2016 er sentrale i denne rapporten og kun samlet her.

Sentrale kilder i denne rapporten er i tillegg:

  • Joint ETIs Guide for Responsible Purchasing Practice
  • Status Etisk handel – forbruker
  • Arbeidstaker-og menneskerettigheter i offentlig innkjøp, 2009-2016
  • I tillegg til våre ulike kartleggingene er det brukt andre tilgjengelige rapporter og undersøkelser nasjonalt og internasjonalt som belyser temaer som er relevante for etisk handel