Initiativ for etisk handel

Kvinnedagen 2017 – rettferdig arbeidsliv for kvinner

Kvinner utgjør majoriteten av arbeidskraften i globale leverandørkjeder. Men alt for mange opplever alvorlige former for brudd på sine rettigheter, seksuell trakassering og diskriminering på arbeidsplassen. Kvinnedagen 2017 handler om kvinner i arbeidslivet verden over.

Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030. I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2017, fokuserer i år FN og UN Women på kvinners plass i arbeidslivet og hva som skal til for at likestillingen når fram globalt.

Arbeidslivet er i endring for både kvinner og menn – men med langt mer betydelige konsekvenser for kvinner. På den ene siden står fantastiske muligheter som en følge av den teknologiske utviklingen – for dem som har tilgang på dem, på den andre siden øker andelen uformell arbeidskraft i form av arbeidstakere uten kontrakter og rettigheter, lønnsforskjeller, diskriminering og humanitære kriser hvor kvinner ofte er den lidende part.

Manglende mulighet til organisering

Mot dette bakteppet, er bare 50 prosent av arbeidsstyrken globalt kvinner, 76 prosent er menn. I følge en ny rapport fra FN om status på fagorganisering i verden, er et overveldende flertall av disse kvinnene i den uformelle økonomien som omsorgsyrker og i jobber knyttet opp mot husarbeid, eller i lavere yrker uten krav til ferdigheter og med lite eller ingen sosial beskyttelse, på grunn av restriksjoner knyttet til jobb i lover og reguleringer.

På bunn av den globale økonomien er mulighetene for kvinner å bli med i eller lage fagforeninger svært liten. Uten mulighet til fagorganisering eller å kollektivt kjempe for lønn eller andre forhold på arbeidsplassen, er altfor mange kvinner tvunget til å jobbe i et miljø med vold og frykt.

Likestilling

Likestilling og retten til anstendig arbeid er noen av våre større samfunnsutfordringer i et globalt perspektiv, og to av FNs Bærekraftsmål skal stoppe diskriminering av kvinner, utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål nummer 8 skal sikre anstendig arbeidsforhold for alle. Både kvinner og menn.

Kvinner utgjør hele 60 til 80 prosent av arbeidskraften i globale leverandørkjeder. Deres bidrag til norske virksomheters omsetning er derfor vesentlig. Selv om leverandørkjeder gir dem tilgang til den formelle økonomien, sosiale tjenester og inntekt, opplever alt for mange alvorlige former for brudd på sine rettigheter, seksuell trakassering og diskriminering på arbeidsplassen.

Initiativ for etisk handel (IEH)s retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct) nummer 4, viser til policy for diskriminering og referer til (ILO konvensjon nr. 100 og nr. 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon). På IEHs medlemssider kan du lese mer om hva diskriminering er og hvorfor det er viktig å jobbe mot diskriminering og god praksis.

Følg link til IEHs temasider.

IEH har gjennom 16 år erfart at norske bedrifter og virksomheter er viktige partnere og pådrivere for bedre arbeidsforhold i henhold til internasjonale konvensjoner i produsentland i Asia, Afrika, Europa og sør – og mellom Amerika. De seriøse aktørene spør seg selv hva mener kvinnene selv er hovedutfordringene og hvordan kan deres virksomhet avdekke diskriminering i egen leverandørkjede? Og ikke minst: Hvordan kan deres bedrift jobbe for å styrke kvinners rettigheter i egen leverandørkjede? 

Arbeiderrepresentasjon

Et av de viktigste virkemiddelet for å styrke kvinners rettigheter i globale leverandørkjeder er å sikre at de er delaktige i prosesser hvor de har mulighet til å fremme sine egne rettigheter. Dette gjøres best gjennom fungerende arbeiderrepresentasjon.

I Bangladesh har IEH sammen med ETI i Storbritannia og danske DIEH et program for sosial dialog på arbeidsplassen.  Resultatene viser at:

  • Arbeidere får økt kunnskap om sine rettigheter og forståelse for hvordan arbeiderrepresentasjonen på arbeidsplassen fungerer.
  • Alle former for relasjoner har blitt bedre på fabrikkene
  • Økt tillit mellom arbeidere og mellomledere har resultert i forbedringer og effektivisering av produksjonen.
  • Vi ser en positiv trend for kvinnelig deltakelse ved valg på arbeidsplassen. MEN det er fortsatt en lang vei igjen til likestilling for kvinner på arbeidsplassen.

På tross av at majoriteten av arbeidere i tekstilsektoren i Bangladesh er kvinner (ACD undersøkelse 2014: kvinner 60% og menn 40%), er det en betydelig manglende interessen og engasjement fra kvinnelige arbeidere på å delta i valg eller å stemme på en kvinnelig kollega til rollen som arbeiderrepresentant. Tendensen er i stor grad sosialt og religiøst betinget fordi mange kvinner er mer komfortable med at menn tar disse rollene. Fabrikkledelse sier at de ønsker større deltakelse fra kvinnelige arbeidere og en større andel kvinnelige mellomledere. Dette er problemstillinger IEH jobber med å adressere i videreutviklingen av programmet.

Noen av de kvinnelige valgte arbeiderrepresentantene vi har snakket med gir svar på hvorfor de stilte til valg på vår Facebook side.

Stå opp for kvinners rettigheter!

Direktør Phumzile Mlambo-Ngcuka fra UN Women kommer med følgende oppfordring på kvinnedagen:

-  Vi må forplikte oss til å stå opp for kvinners rettigheter for å nå målet om en likestilt verden også i arbeidslivet. Vi ønsker en verden hvor det også er nok arbeid for kvinner. Slik at de jentene som vokser opp i dag har mulighet til å foreta andre valg enn de tradisjonelle. Kvinners deltagelse og lederskap i beslutningsprosesser må sikres. Både politikk og lovverk må endres dersom kvinner skal sikres like rettigheter til økonomiske ressurser som land og eiendom, arv og naturressurser – og ikke minst et anstendig arbeidsliv globalt.