Initiativ for etisk handel

Ny veileder fra OECD for tekstil- og skobransjen

250 ulike aktører, fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter møttes i forrige uke i Paris da OECD lanserte sin nye veileder for aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skobransjen. IEH har deltatt aktivt i prosessen.

OECD inviterte til rundebords konferanse i Paris i forbindelse med lanseringen av sin sektorveileder for ansvarlige leverandørkjeder i tekstil- og skobransjen. Veilederen er et resultat av en prosess der ulike aktører har bidratt med innspill for å sikre en veileder som både næringslivet og andre aktører vil ha god nytte av. IEH har deltatt aktivt i prosessen og vår ekspertise på innkjøpspraksis har vært med å styrke nettopp denne delen av veilederen.

Arbeiderrepresentasjon viktig

-  Vi er glade for at veilederen har økt fokus på arbeiderrepresentasjon, som også var et av våre innspill, sier seniorrådgiver i Initiativ for etisk handel (IEH), Katrine Karlsen. Hun var tilstede ved rundebordskonferansen i Paris.

Det var også fagbevegelsen, som var sterkt representert. Christina Hajagos-Clausen fra IndustriAll understreket betydningen av arbeiderrepresentasjon.

- Arbeiderene er ikke lenger perifere men selve kjernen i næringslivets arbeid med aktsomhetsvurderinger. Vi ønsker det skiftet vi nå ser fra OECD velkommen. g. Veilederen konkretiserer tydelig hvor i prosessen arbeiderene skal delta i utformingen og implementeringen av aktsomhetsvurderinger, sa Hajagos-Clausen.

 Initiativ for etisk handel (IEH) deltok sammen med Kontaktpunktet, Euro Sko Gruppen, Etikkrådet, og Responsible Business Advisors på spennende workshops og interessante sesjoner.

Implementering

-  Det som blir kritisk nå, som Gabriela Ramos, Chief of Staff hos OECD samt omtrent alle deltakere nikket ivrig til, er den store utfordringen: implementering, implementering, implementering, fortsetter Karlsen. 

Flere store næringslivsaktører deltok, men IEH skulle gjerne sett en større andel bedrifter og ikke minst produsenter tilstede i Paris.

-  Denne veilederen retter seg primært mot disse målgruppene, noe som også ble nevnt på rundebordskonferansen. OECD rapporterer at de jobber med en plan for å sikre at produsenter i og utenfor Europa får opplæring i hvordan de skal jobbe med kunders aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter, miljø og korrupsjon samt hvordan de kan utvikle sine egne.  IEH mener dette er helt avgjørende for at bransjen skal lykkes i å jobbe etter FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), sier Karlsen.

Utvikler veiledere

De fleste av OECDs 46 medlemmer representerer høyinntekts økonomier. OECD sitt formål er å skape bærekraftig økonomisk vekst for dermed å bidra til en positiv utvikling i verdensøkonomien og bedre levestandarden for alle mennesker verden over.

Som et ledd i arbeidet har OECD utviklet en rekke veiledere for næringslivet. Siden lanseringen av FNs veiledende prinsipper for næringslivet og menneskerettigheter har OECD jobbet med å utvikle sektorveiledning for bransjer der risikoen for brudd på menneskerettigheter er svært høy. Veilederen for tekstil- og skosektoren er den siste av denne type veiledere så langt.  

Veilederen fokuserer på menneskerettigheter samtidig som det er kapitler som tar for seg miljø og korrupsjon.

- For at veilederen skal være et nyttig og verktøy for små og mellomstore bedrifter, som det jo er flest av, er det nødvendig med en ryddig og forståelig struktur og en forenkling som gjør at man kan raskt kan finne fram til det man trenger. Vi ser for oss at guiden er et godt utgangspunkt og et viktig skritt videre når det gjelder utkrystallisering av ansvar. Hva kan vi gjøre for å få til en felles forståelse av UNGP? Og ikke minst, hva betyr dette i praksis for å få til forbedringer i sko- og tekstilbransjen? Veilederen er en viktig ressurs for bedrifter som vil jobbe seriøst med aktsomhetsvurderinger, avslutter Katrine Karlsen.

Videre arbeid

OECD er helt i oppstarten av denne prosessen, men planene som ble skissert på konferansen er lovende. Fire konkrete aktiviteter allerede identifisert:

  • Veilederen vil bli brukt til å sikre sammenhengen i retningslinjene mellom OECD sine medlemsland. OECD håper veilederen vil sette en gullstandard for hva aktsomhetsvurdering er innenfor tekstil og skosektoren, og at myndigheter vil jobbe med næringslivet samt utvikle relevante politiske virkemidler som støtter implementeringen.
  • Et ressursbase for risikokartleggings verktøy vil bli utviklet.
  • I 2017 skal et pilotinitiativ fokusere på å bistå små og mellomstore bedrifter med å bruke og implementere veiledningen.
  • Landprogrammer og finansiering vil bli utviklet for å støtte implementering. Dette er fremdeles til diskusjon hos OECD.

IEH kom 9. februar med innspill på den generelle veilederen til OECD; «OECD Due Diligence Guidance on Responsible Business Conduct».


Les mer om veilederen her, og last den i sin helhet her.

Foto: OECD/Andrew Wheeler