Initiativ for etisk handel

Etisk handel leverer på FNs bærekraftsmål!

Hvordan levere på FNs bærekraftsmål ved hjelp av etisk handel? En ny guide fra Ethical Trading Initiativ (ETI) i Storbritannia viser hvordan man kan ivareta arbeidstakerrettigheter og økonomisk vekst gjennom nettopp etisk handel.

Utryddelsen av fattigdom, respekt for menneskerettigheter og en bærekraftig klode står helt sentralt i FNs bærekraftsmål vedtatt i september 2015.

Den nye guiden fra ETI viser hvordan bærekraftsmålene er relevante for arbeidet med etisk handel og arbeidstakerrettigheter. Mål nr. 8 handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst og tar sikte på å: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Felles arbeidsplan

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 og består av 17 mål for bærekraftig utvikling og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Det forventes at alle land og alle interessenter, både privat og offentlig sektor samarbeider om å nå og gjennomføre målene. Guiden peker også på at det ligger et særskilt ansvar på virksomheter. Hvorfor?

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Et av delmålene sier at de fattigste landene skal ha en årlig vekst i økonomien på minst syv prosent. Samtidig ser vi at økonomisk vekst blir ujevnt fordelt blant befolkningen i mange land. Derfor er det ikke lengre nok å ha som mål at et land skal bli rikere. Hvis målet er å utrydde fattigdom, må vi sørge for at alle mennesker har en anstendig jobb. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030. Global velstand for alle bygges gjennom en rettferdig økonomisk fordeling og bærekraftig vekst.

Etisk handel et potensiale for forbedring

Så mens nasjonale myndigheter har fått i oppdrag å sikre gjennomføringen av bærekraftsmålene, peker denne guiden på hva privat sektor kan bidra med for å levere på de samme målene.

Det er beregnet at over 600 millioner nye arbeidsplasser må skapes innen 2030 på grunn av befolkningsveksten og en økende befolkning i yrkesaktiv alder. Det vil si at det må skapes om lag 40 millioner nye arbeidsplasser hver en eneste år. Mange av disse arbeidsplassene vil være i land hvor ivaretakelsen av menneske- og arbeidstakerrettigheter ikke er en selvfølge.

Håndboken eller guiden fra ETI, retter søkelyset mot potensialet innenfor etiskhandel gjennom en rekke praktiske tiltak som viser bedrifter hvordan de kan ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Håndboken er tuftet på FNs rettledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Her hjemme lanserte regjeringen en Handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter høsten 2015.

Anstendig arbeid er kjernen i bærekraftsmål nr. 8 og innebærer:

  • arbeid som er produktivt
  • arbeid som gir en rettferdig inntekt,
  • sikkerhet på arbeidsplassen
  • sosial beskyttelse til familier.

Skal vi nå disse målene må private virksomheter erkjenne at de har et stykke arbeid å gjøre, mener ETI. Etisk handel er et skritt i riktig retning.

Bidrar til utviklingen

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. Alt for ofte er varer som selges i vår del av verden produsert i land hvor arbeidskraften er billig, lovgivningen svak og myndighetenes kontroll på arbeidsforhold enda svakere. Dermed kan virksomheter uten selv å ønske det, bidra til alvorlige brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter og på miljøet.

På den annen side kan etisk handel gjennom samarbeid med agenter, importører, produsenter og lokale aktører bidra til at næringslivet er i stand til å levere positivt og på den måten bidra til en bærekraftig utvikling som igjen fører til at man når FNs bærekraftsmål.

Vi må også bedre forholdene for 780 millioner fattige som er i arbeid, men som tjener så dårlig at de ikke har mulighet til å jobbe seg ut av fattigdom. Gjennom etisk handel peker guiden på at næringslivet bidrar til anstendige arbeidsforhold, sikrer mennesker en lønn å leve av, beskytter arbeidernes rett til å organisere seg og til kollektive forhandlinger samt sørger for økonomisk og bærekraftig utvikling i det enkelte produsentland.

Næringslivets ansvar

Å styrke arbeiderne og respekten for menneskerettigheter på tvers av globale verdikjeder er essensielt. Og ikke minst det mest effektive bedrifter kan gjøre for å få fortgang i arbeidet med etisk handel -  og på den måten bidra til en utvikling som er bærekraftig og rettferdig på lang sikt.

Bærekraftsmålene er samfunnets fotavtrykk og den eneste farbare veien for å skape et miljø hvor bedrifter kan blomstre, for å sikre anstendige arbeidsplasser og stimulere til rettferdig økonomisk vekst, skriver ETI i sin nye guide.

IEHs britiske søsterorganisasjon peker videre på at medlemskap i ETI (IEH i Norge) og bruken av eksisterende verktøy og ressurser er linken mellom egne etisk handel-mål og bærekraftsmålene for den enkelte bedrift. Guiden gir også eksempler på hvordan virksomheter gjennom samarbeid og økt fokus på egen innkjøpspraksis kan skape varige forbedringer

Internasjonalt er det i dag en stigende forventning til at både det offentlige og private virksomheter ivaretar sitt samfunnsansvar i egne leverandørkjeder. Næringslivet har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene, gjennom blant annet å gjennomføre menneskerettighetsbaserte aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge og redusere risiko for brudd på retningslinjene for etisk handel i leverandørkjedene, og å rette opp dersom brudd forekommer. 

Vi har alle et ansvar for å ivareta grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering

Du kan lese mer på ETIs nettsider her

Kilde FNs bærekraftsmål: www.fn.no