Initiativ for etisk handel

Initiativ for etisk handel (IEH) strategi 2016-2020

IEHs mål for strategiperioden 2016-2020 er å styrke oppslutningen om etisk handel og å styrke medlemmenes arbeid med etisk handel gjennom konkrete målsetninger. Her finner du IEHs strategiske prioriteringer og hvordan IEH ønsker å oppnå disse.

DEL 1: STRATEGISKE PRIORITERINGER

BAKGRUNN

Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet i 2000 fordi man så at samarbeid er nødvendig for å sikre/bidra til at global handel fremmer utvikling, respekterer menneskerettighetene og tar vare på miljøet. IEH er en unik allianse av bedrifter, fagbevegelse, arbeidsgiversiden og organisasjoner. Samarbeid om forbedringer i leverandørkjeden har vært, er og vil være, helt sentralt i arbeidet.

«Samarbeid om forbedringer har alltid vært sentralt i IEHs arbeid»
 

Utryddelsen av fattigdom, respekt for menneskerettigheter og en bærekraftig klode står helt sentralt i FNs bærekraftsmål vedtatt i september 2015 . IEH og våre medlemmers arbeide med å fremme menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø i globale leverandørkjeder vil bidra til å nå disse målene. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter slår fast at stater har ansvaret for å sikre sine innbyggeres rettigheter. Næringslivet har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene, gjennom blant annet å gjennomføre menneskerettighetsbaserte aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge og redusere risiko for brudd på retningslinjene for etisk handel i leverandørkjedene, og å rette opp dersom brudd forekommer. 

IEHs FORMÅL


IEHs formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. Dette betyr at arbeidere og lokalsamfunn som berøres av medlemmenes leverandørkjeder får ta del i de positive sidene ved global handel.
IEHs retningslinjer for etisk handel konkretiserer de menneske- og arbeidstakerrettigheter som er viktigst for ansvarlig leverandørkjedestyring. Vi vil særlig legge vekt på kvinner, migrantarbeidere og andre sårbare gruppers menneskerettigheter i implementeringen av FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
Formålet oppnås ved å
1. Styrke oppslutningen om etisk handel
2. Styrke medlemmenes arbeid med etisk handel

MÅL FOR STRATEGIPERIODEN

1. FREMME KOMPETANSE, ANSVARLIGHET OG ÅPENHET HOS MEDLEMMENE

IEHs hovedoppgaver er å sette medlemmene i stand til en god og ansvarsfull oppfølging i deres leverandørkjeder. Kunnskap, verktøy, tillit og troverdig rapportering om dette arbeidet er viktig for å lykkes. Aktsomhetsvurderinger er den viktigste tilnærmingen for å identifisere, forebygge og redusere risiko for brudd på retningslinjene for etisk handel i egen leverandørkjede. Forbedringsarbeid – å rette opp brudd – er en viktig del av etisk handel. Dette krever samarbeid med leverandører, konkurrenter, aktører fra andre sektorer og tilpassing av egen forretningspraksis.
Innen 2020 vil vi ha sørget for at våre medlemmer er i stand til å «vite og vise» at de respekterer menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og motarbeider korrupsjon i egne leverandørkjeder. Dette gjøres gjennom et godt og differensiert medlemstilbud, klare krav til medlemmene, gode rapporteringssystem og økt informasjonsdeling og samarbeid mellom medlemmene.

Mål 2020

• IEHs medlemmer jobber systematisk med aktsomhetsvurderinger, oppfølging og forbedringer i egne leverandørkjeder basert på IEHs retningslinjer
• IEH har sammen med medlemmer gjennomført grundige aktsomhetsvurderinger og bidratt til forbedringer av arbeids- og miljøforhold i utvalgte høyrisikoleverandørkjeder
• IEHs medlemmer er ledende internasjonalt på åpenhet om fremdrift og utfordringer i arbeidet med etisk handel 

2. FREMME ARBEIDSTAKERRETTIGHETER GJENNOM ARBEIDERREPRESENTASJON

Arbeidstakerrettigheter står helt sentralt i IEHs arbeid. Det betyr å fremme retten til fri organisering og kollektive forhandlinger for å sikre anstendig lønn, kvinners rettigheter og anstendig arbeidstid, samt å motarbeide tvangs- og barnearbeid, diskriminering og brutal behandling. Sosiale revisjoner har vist seg å ikke være tilstrekkelig for å skape varige endringer i de grunnleggende årsakene til uakseptable arbeidsforhold. Der arbeidere representeres av en fagforening med demokratisk valgte representanter, er de best i stand til å sikre at hele bredden av deres rettigheter blir respektert.
IEHs flerpartsstruktur er et unikt utgangspunkt for å kombinere fagbevegelsens mandat til å arbeide med opplæring i rettigheter og organisering med bedriftenes ønske om å legge til rette for dialog og samarbeid mellom arbeidere og ledelse på produksjonsstedet. For å styrke arbeidernes stemme er det behov for økt kunnskap om medvirkning og dialog både hos IEHs medlemmer, og blant ledelse og arbeidere i IEH medlemmenes leverandørkjeder.
IEH anerkjenner at det er en forutsetning for gode arbeidsforhold at det er fungerende strukturer for dialog mellom ansatte og ledelse. IEH ønsker å styrke samarbeidet med fagforeningsmedlemmene i IEH og samarbeide med fagforeninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Der det ikke finnes fagforeninger vil IEH støtte andre arenaer for arbeiderrepresentasjon forankret i lover og regler, eller i tariffavtaler.
Mål 2020
• IEHs medlemmer fremmer og støtter opp under fri fagorganisering, kollektive avtaler eller andre former for anerkjent arbeiderrepresentasjon for å sikre arbeidstakerrettighetene i sine leverandørkjeder.
• IEH og IEHs medlemmer dokumenterer at demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon i leverandørkjedene har bidratt til å styrke arbeidstakerrettighetene, med særlig fokus på kvinner og sårbare grupper

3. STYRKE MILJØARBEIDET I MEDLEMMENES LEVERANDØRKJEDER

Store deler av IEH-medlemmenes miljøpåvirkning skjer i leverandørkjeden, hvor arbeidere og lokalsamfunn rammes. Lokalsamfunn verden over trues av lokal forurensing, mangel på vann, avskoging, utarming av jord og ekstremvær som følge av klimaendringer. Vi ser økende konflikter om stadig knappere naturressurser, også knyttet til uforsvarlige miljøforhold i leverandørkjeden. Men man ser også mange eksempler på miljøtiltak med klare økonomiske gevinster. For at IEHs medlemsbedrifter skal kunne være en del av det globale grønne skiftet, må miljøpåvirkning i leverandørkjeden være del av virksomhetenes arbeid.
Det ligger et stort potensial i samordning med det øvrige arbeidet innen etisk handel, både med tanke på effektiv bruk av ressurser og større effekt i forbedringsarbeidet.

Mål 2020

• IEH har styrket evne til å sette medlemmene i stand til å kartlegge og håndtere sentrale miljøutfordringer i leverandørkjeden
• IEHs medlemmer integrerer miljøhensyn i sine aktsomhetsvurderinger
• IEHs medlemmer dokumenterer konkrete resultater i å redusere negativ miljøpåvirkning i egne leverandørkjeder og kommuniserer åpent om dette


4. BIDRA TIL UTVIKLING AV LOKALE SAMARBEIDSARENAER I PRODUSENTLAND

For å få til reelle forbedringer av arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden står samarbeid om lokale løsninger sentralt. IEH ønsker å gjøre det lettere for våre medlemmer og deres leverandører å identifisere og etablere samarbeid med lokale aktører i produsentland. For å oppnå dette vil IEH støtte opp under arenaer i sentrale produksjonsland som samler lokale aktører med spisskompetanse og erfaring til hjelp for IEH medlemmenes arbeid med etisk handel. IEH vil jobbe for at næringsliv, fagbevegelse og sivilsamfunnsorganisasjoner deltar på disse samarbeidsarenaene.

Utviklingen av et globalt nettverk av lokale samarbeidsarenaer er en effektiv måte for IEH å styrke vår tilstedeværelse der brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter samt negativ miljøpåvirkning skjer, og dermed være en bedre støttespiller for våre medlemmer globalt.
Mål 2020:
• IEH har bidratt til økt samarbeid mellom IEHs medlemmer, lokale interessenter og aktører som bidrar til forbedringer
• Local Resources Network, som et globalt ekspertnettverk, bidrar effektivt til medlemmenes og deres leverandørers forbedringsarbeid i produsentland
• IEH har identifisert og støttet utviklingen av lokale samarbeidsarenaer i land som er sentrale for IEHs medlemmer

5. LEDE AN I ARBEIDET MED ETISK HANDEL I OFFENTLIGE INNKJØP

Offentlig sektor har stor innkjøpsmakt. Denne makten må brukes slik at den støtter grunnleggende arbeidstaker-, menneskerettigheter og miljøhensyn i anskaffelser, i og utenfor Norge. I motsatt fall risikerer offentlige oppdragsgivere å medvirke til brudd på disse rettighetene. Prinsippet om ikke-diskriminering styrkes gjennom å stille gode krav og sørge for god oppfølging av leverandører. Gode krav bidrar til effektive og velfungerende markeder og gjør det vanskeligere for useriøse aktører å delta i offentlige anbudskonkurranser. FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv og Regjeringens handlingsplan understreker staten bør fremme respekt for menneskerettigheter gjennom sine anskaffelser.
Samarbeid om utvikling av metode, opplæring og gjennomføring av innkjøp er viktig av ressurshensyn og for å sikre forutsigbarhet. IEH vil arbeide for samordning av krav og metode for oppfølging for både små og store offentlige virksomheter.
IEH skal, sammen med medlemmer, fortsette å være en premissleverandør for god praksis i og utenfor Norge. En felles stemme, skandinavisk eller nordisk, vil kunne ha stor betydning for næringsliv og konkurranse på den ene siden – og for mennesker og miljø på den andre.

Mål 2020

• IEH er det ledende fagmiljøet og nettverket for utvikling av etiske krav i offentlige anskaffelser, nasjonalt og internasjonalt. IEH vil arbeide for samordning av krav og metode for oppfølging
• IEH har bidratt til at offentlige virksomheter og leverandører har egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og miljø i offentlige anskaffelser
• IEHs medlemmer i offentlig sektor er ledende med hensyn til innkjøpspraksis som fører til forbedringer i arbeidsforhold og miljø

6. PÅVIRKE POLITIKK OG FREMME ETISK HANDEL I DEN OFFENTLIGE DEBATT

IEH har unik kompetanse nasjonalt og internasjonalt på etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring. Kompetansen kommer av lang erfaring med fagutvikling, konkret arbeid med næringslivet, samarbeid med alle partene i flerpartsinitiativet og kunnskap om nasjonale og internasjonale prosesser på feltet. Denne kunnskapen skal IEH bruke til å påvirke politikk og den offentlig debatt, slik at den bidrar til å fremme respekt for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter slår fast hva som er statens og næringslivets ansvar for å ivareta menneskerettighetene. Regjeringen lanserte i 2015 en norsk handlingsplan for dette arbeidet. IEH skal være en tydelig rådgiver for myndighetene i operasjonalisering av handlingsplanen. Dette skjer best med aktivt bruk av alle partene i flerpartsinitiativet.

Internasjonalt er det stadig utvikling på vårt felt. IEH skal bidra med sin kunnskap og kompetanse i de viktigste prosessene. Vi skal jobbe for at norske myndigheter har god kunnskap og innsikt når de representerer Norge i internasjonale fora.
Rammebetingelsene i produsentland er avgjørende for gode arbeidsforhold. IEH skal legge til rette for at medlemmene kan påvirke disse rammebetingelsene. I dette arbeidet er samarbeid med likesinnede organisasjoner avgjørende.

Mål 2020

• IEH har bidratt til at myndighetene, i sin rolle som lovgiver, veileder, eier, innkjøper, investor og finansiell støttespiller fremmer hensynet til arbeidstaker- og menneskerettigheter, miljø og motarbeider korrupsjon i globale leverandørkjeder
• IEH har bidratt til å øke bevisstheten om etisk handel i den offentlige debatt. IEH skal påvirke norsk politikk slik at den fremmer virksomheters vilje, evne og mulighet til å integrere etisk handel i sin virksomhet, og derigjennom implementere FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter i leverandørkjeden . Medlemmene skal involveres aktivt i dette arbeidet
• IEH skal bidra i prosesser som realiserer FNs bærekraftsmål og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter på internasjonale arenaer , med løsningsforslag basert på erfaring og god praksis
• IEH har lagt til rette for at medlemmer i fellesskap kan påvirke myndigheter i produsentland knyttet til utvalgte leverandørkjeder, fortrinnsvis i samarbeid med likesinnede organisasjoner

DEL 2: FOR Å OPPNÅ DETTE SKAL IEH

Bygge en økonomisk bærekraftig organisasjon gjennom å 

• Tilby basistjenester som står i forhold til medlemskontingenten
• Videreutvikle tilbudet av betalte medlemstjenester og prosjektfinansiering
• Etablere strategiske finansieringskilder i tillegg til Norad som dekker minimum 20% av inntektene ved utgangen av strategiperioden

Videreutvikle medlemsmassen ved å

• Arbeide for 30% vekst innen utgangen av 2020 sammenlignet med 2015 målt i medlemskontingent og antall leverandører

• Sikre kritisk masse eller strategisk viktige virksomheter i bransjer og markeder der IEH har, eller kan oppnå, en unik posisjon

Styrke kompetansen og øke effektiviteten gjennom å

• Sikre hensiktsmessig organisering og videreutvikle IEHs kompetanse
• Videreutvikle systemene for økonomi-, resultat- og målstyring
• Styrke kompetansen blant IEHs medlemmene og øke bruken av denne.

Videreutvikle det strategiske samarbeidet for å

• Styrke IEHs aktiviteter og arbeide ved å utvikle eksisterende eller etablere nye samarbeid med likesinnede og komplementære organisasjoner og miljøer
• Sikre effektiv bruk av ressurser i utviklingen av verktøy, få økt gjennomslagskraft og sikre IEH- medlemmene tilgang til spisskompetanse
• Styrke IEHs kompetanse og arbeidsmetodikk knyttet til medlemsoppfølging, ressurser og aktsomhetsvurderinger og dele resultatene av disse

Styrke medlemstilbudet gjennom å

• Utvikle et tydelig og differensiert medlemstilbud tilpasset medlemmenes ulike størrelse, modenhet og type virksomhet
• Utrede, utvikle og implementere minstenivå for medlemskap i IEH
• Utvikle og gjøre tilgjengelig verktøy for blant annet aktsomhetsvurderinger og benchmarking
• Tilrettelegge for erfaringsutveksling og samarbeid mellom IEH-medlemmer, samt med medlemmer av samarbeidsorganisasjoner.
• Utnytte potensialet i flerpartssamarbeidet gjennom aktiv bruk av medlemmers komplementære kompetanse

Bruke kommunikasjon aktivt og strategisk gjennom å

• Definere IEHs egenart, målgrupper og relevante kommunikasjonskanaler for målrettet kommunikasjon på hvert prioriterte område
• Synliggjøre IEHs formål, mål og resultater
• Etablere, videreutvikle og samordne plattformer for deling av informasjon, ressurser og verktøy
• Bidra til økt oppslutning og å styrke arbeidet med etisk handel, særlig gjennom å vise til god praksis og IEH-medlemmers erfaringer og resultater.
• Bidra til faglige innspill i den offentlige debatten og inn i politiske prosesser
• Sikre at medlemmene er oppdaterte om IEHs tilbud og ser verdien av medlemskapet
• Styrke flerpartsinitiativet og samarbeid medlemmene imellom

[1] Strategien støttet særlig opp under mål 5; Eliminere all diskriminering, mål 8; opprettholde inkluderende og bærekraftig vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid og mål 12: bærekraftig konsum og produksjonsmønstre.
[1] Aktsomhetsvurderinger innebærer å «…identifisere, forebygge, redusere og gjøre rede for hvordan de håndterer sin eventuelle negative innvirkning på menneskerettighetene. Prosessen bør omfatte en vurdering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettighetene, funn bør integreres og nødvendige tiltak settes inn, effekten av tiltakene måles og håndteringen av konsekvensene kommuniseres.» UNGP 17
[1] Innebærer operasjonalisering av den norske handlingsplanen for næringsliv og menneskerettigheter del 1
[1] Innebærer operasjonalisering av den norske handlingsplanen for næringsliv og menneskerettigheter del 2
[1] Herunder ILO, FNs Global Compact, OECD og FNs høykommissær for menneskerettigheter