Etisk handel Norge

Veikart for grønn handel 2050

Veikartet er ett av elleve ulike veikart fra forskjellige næringer, som sammen skal danne grunnlaget for regjeringens strategi for grønn konkurransekraft mot 2050. 6 av 8 som står bak veikartet er IEH medlemmer, med Virke og LO i forsetet.

Handel er ifølge FN det som i størst grad bidrar til global utvikling og fattigdomsbekjempelse. I Norge er handel vår største private sysselsetter med 370 000 ansatte og 9 prosent av den samlede verdiskaping i fastlands-Norge. Skal Norge klare sine mål om en utslippsreduksjon på 40 prosent innen 2030 og å være et lavutslippssamfunn i 2050, må også varehandelen og vårt forbruk endres.

Veikartet definerer fem hovedområder hvor handel har en store muligheter for påvirkning:

  1. Handel som katalysator
  2. Sirkulærøkonomi, nye forretningsmodeller og bedre ressursutnyttelse
  3. Hjelpe forbrukerne å ta de klimavennlige valgene
  4. Miljø og sosiale hensyn i verdikjeden
  5. Handelens egen virksomhet; transport, handelssentre og bygg

Under punkt 4 anbefaler veikartet tiltak for forbedring, hvorav første punkt er å vurdere medlemsskap hos IEH. Rapporten sier videre at "gjennom dialog med leverandører og produsenter og ved å legge klare premisser for minimumskrav til produktene, vil handelen kunne bidra betydelig til en bærekraftig framtid. Premissene som må legges, omfatter både krav til bærekraftige råvarer og sosial- og miljømessig riktig produksjon". 

Les hele rapporten her