Etisk handel Norge

Kartlegger arbeidsforhold på garverier

Strukturert kartleggingsarbeid har gitt Euro Sko Norge oversikt over leverandørkjeden, helt ned til garverier.

Euro Sko Norge AS
Euro Sko Norge AS
Om virksomheten: Euro Sko Norge AS er Nordens største skoaktør, med om lag 500 butikker i Norge, Sverige & Danmark. Omsetningen var i 2014 drøyt 3 milliarder. Hovedkontor i Moss med 80 ansatte. Selskapet omfatter kjedene Eurosko, Shoe Gallery, dna, Skokanonen, Shoeday, Skoby og TOPS. Euro Sko Norge AS har vært medlem av IEH siden 2004.
Kontaktperson: Tone Cecilie Lie, CSR manager. Epost: tone.lie(at)eurosko.no

Mål

Euro Sko Norge ønsket å få bedre oversikt over arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede, også forbi produsentleddet og ned til garverier.

Bakgrunn

Oversikt over hvor varene virksomheten kjøper inn er en forutsetning for å vite hvordan arbeidsforholdene i egen leverandørkjede er, og for å kunne jobbe med forbedringer. En slik oversikt blir vanskeligere jo lenger ned i leverandørkjeden man kommer, og det krever både tid og innsats for å få leverandører til å oppgi informasjon om sine underleverandører. Mange gir seg derfor ved produsentleddet. Proporsjonalt med manglende kontroll og kontakt nedover i leverandørkjeden øker imidlertid ofte risikoen for dårlige arbeids- og miljøforhold, og avsløringer om grove brudd hos underleverandører er stadig å se i norske og internasjonale media.

De færreste norske skoprodusenter har god nok innsikt i hvordan arbeids- og miljøforhold er i egen leverandørkjede, noe Framtiden i våre henders rapport fra 2015 Der skoen trykker tydelig viser. Særlig er det store utfordringer knyttet til oversikt over, og kartlegging av, garverier. Eurosko er den norske skokjeden som har kommet lengst i dette arbeidet. Dette er takket være Euro Sko Norges strukturerte kartleggingsarbeid over flere år.

Hva de gjorde

Euro Sko Norge utviklet i 2010 en ny strategi med kartlegging av leverandørkjeden som viktig fokusområde. Målet var å innhente bedre informasjon om arbeidsforhold hos produsenter, og å få oversikt også forbi produsentleddet, ned til garveriene.

Euro Sko Norge har selv direkte kontakt med 35% av produsentene i leverandørporteføljen. Den øvrige produksjonen utvikles i samarbeid med lokale utviklingskontor, hvor det hender i noen tilfeller at ordren plasseres før man vet hvem som kommer til å produsere den. Euro Sko Norge har stort sett de samme varegruppene fra sesong til sesong, som produseres av de samme produsentene år etter år. Når motebildet endrer seg vil det likevel være noen avvik.  Både utviklingskontorene, mellomledd og produsenter er derfor viktige å få med på laget for å kunne gjøre godt kartleggingsarbeid.

For å innhente grunnleggende informasjon om produksjonssted og arbeidsforhold i leverandørkjeden utviklet Euro Sko Norge et spørreskjema, «Season Overview», som de siden 2010 har sendt ut hver sesong. Skjemaene sendes ut til produsenter og utviklingskontor, som igjen sender den videre til de produsentene de benytter i produksjon av selskapets varemerker. Målet med skjemaet er å innhente informasjon om hvor hver enkelt modell produseres til enhver tid, og noen sentrale spørsmål om arbeidsforhold hos de ulike produsentene.

 I skjemaet spørres det blant annet etter:

  • Antall modeller/par som produseres for Euro Sko Norge hos produsenten
  • Euro Sko Norges andel av produksjonskapasiteten hos produsenten
  • Antall arbeidere
  • Hvilke garverier som benyttes
  • Hvilke CSR-rapporter, sertifiseringer eller inspeksjoner produsenten har
  • Om produsenten har egen code på etisk handel, eller om CoC til Euro Sko Norge har blitt distribuert videre nedover i leverandørkjeden.
  • Utbetaling av lønn og arbeidstid
  • Hvorvidt det er en eller annen form for arbeiderrepresentasjon hos de ulike produsentene, eks fungerende fagforening, arbeiderkomite eller valgt arbeiderrepresentant.

Spørsmålene som stilles i «Season Overview» har blitt videreutviklet underveis, og nye spørsmål har kommet til. Fra og med 2016 kommer Euro Sko Norge også til å spørre om noen av produsentene er omfattet av kollektive avtaler som regulerer lønns- og arbeidsforhold.

Utover arbeidet med «Season Overview» har Euro Sko Norge rutiner for å følge opp eksisterende produsenter. Dette innebærer blant annet fabrikkbesøk både fra CSR og innkjøp. Sammen med informasjon om eksisterende revisjonsrapporter og sertifiseringer som innhentes via «Season Overview» danner egne observasjoner grunnlaget for å eventuelt gjennomføre en ny sosial revisjon hos aktuelle leverandører.

Hva de har oppnådd

Euro Sko Norge opplever at de nå kjenner leverandørkjeden sin mye bedre enn de gjorde tidligere. Dette omfatter oversikt over hvilke garverier produsentene benytter, og de har begynt å besøke garveriene for å undersøke nærmere om miljø- og arbeidsforhold.

Takket væres systematisk arbeid med «Season Overview» sitter Euro Sko Norge nå med veldig mye informasjon om leverandørkjeden. Ettersom skjemaet sendes ut hver sesong, kan man ved å analysere svarene over tid se endringer på fabrikken. Eksempelvis, hvis antallet arbeidere er halvert hos en produsent som har forpliktet seg til samme ordrevolum, er det nødvendig å undersøke mer for å være sikker på at produksjonen ikke settes ut til andre.

Kartleggingsarbeidet har også bidratt til å styrke åpenheten rundt Euro Sko Norges arbeid med etisk handel. Som et resultat av dette valgte de i 2013 å legge leverandørlisten sin åpent ut på nett. Denne åpenheten har vært viktig for ansvarliggjøring både av innkjøpere og mellomledd, som nå har større forståelse for viktigheten av å velge produsenter med gode arbeidsforhold.

Hva de har lært

Kartlegging av leverandørkjeden er en langsiktig og tidkrevende prosess, og det er en krevende jobb å få alle i leverandørkjeden til å være åpne om det de gjør, og å analysere og følge opp den informasjonen som hentes inn.

 Å få både utviklingskontorer og produsenter til å forstå at Euro Sko Norge ønsker informasjon om arbeids- og miljøforhold for å kunne ta tak i og forbedre ting – ikke for å avslutte leverandørforhold – har vært veldig viktig. Euro Sko Norge opplever at det er helt nødvendig at hovedkontoret i Norge presser på for gode miljø- og arbeidsforhold. Dette presset forflytter seg nedover i leverandørkjeden, og helt ned til garveriene.

 Det har også vært viktig at spørsmålene som stilles i «Season Overview» er enkle, og ikke veldig mange. Dette gjør at både produsenter og utviklingskontor er velvillige til å fylle ut skjemaet, selv om det sendes ut relativt ofte (to ganger i året).

Neste skritt

Euro Sko Norge vil fortsette arbeidet med å kartlegge garverier. CSR avdelingen tok nylig initiativ til et CSR-nettverk blant skandinaviske skoaktører. Initiativet har blitt svært positivt mottatt av de andre aktørene i bransjen, og nettverket har avholdt sitt første møte. Framover vil de jobbe med å utvikle et felles dokument for kartlegging av garverier, og samarbeide der man benytter felles garverier om å stille de samme kravene og følge opp. 

Euro Sko Norge vil også jobbe for å styrke risikokartleggingen av nye produsenter, målet er å få på plass en rutine der utviklingskontorene rapporterer til CSR avdelingen på et tidligere tidspunkt. Produsenter besøkes alltid av kvalitetskontrollører under produksjonen av gruppens varemerker og rapporterer til CSR avdelingen ved eventuelle brudd på CoC.